Image

Doelstellingen

In 1986 richtten vijf vrienden, leerlingen van de fotoklas aan de gemeentelijke academie te Wetteren, een vereniging op; die kreeg de naam VTB Fotoclub Wetteren.

Zij wilden aldus de mogelijkheid creëren om hun werken te tonen aan een ruim publiek van belangstellenden, én hun kennis van de fotografie delen met alle leden van deze nieuwe club.

In 2015 werd de vereniging omgevormd tot een vzw.

In 2019 werd op initiatief van deze vzw het Fotografencollectief Momentum * opgericht.

De vereniging heeft de volgende doelstellingen:

  • Binnen de amateurkunsten de kunstdisciplines fotografie en aanverwante media als culturele activiteit en als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding bestendigen en bevorderen als volwaardige, maatschappelijk relevante, kunstuitingen binnen de kunstensector in het algemeen.
  • De materiële en morele belangen van bovengenoemde kunstdisciplines behartigen en verdedigen.
  • Bijdragen tot de bevordering van de artistieke, technische, communicatieve en organisatorische kwaliteit van bovengenoemde kunstdisciplines.
  • De begeleiding van beginnende fotografen behartigen; zowel op technisch als op creatief vlak.
  • Aan de leden van de vereniging de mogelijkheid bieden om regelmatig hun werken tentoon te stellen of te presenteren voor een breed publiek.
  • De vereniging kan alle initiatieven van structurele, dienstverlenende, begeleidende, ondersteunende en promotionele aard nemen of steunen, én activiteiten organiseren of mede organiseren die tot de verwezenlijking van die doelstellingen bijdragen of kunnen bijdragen.

Wie lid wil worden, hoeft niet echt onderlegd te zijn in fotografie. Ten behoeve van de nieuwe leden wordt regelmatig een initiatiecursus rond allerlei onderwerpen georganiseerd. Zo komen, naast de basis- en opnametechnieken, ook digitale fotobewerking, het realiseren van afdrukken op papier en het samenstellen van diaporama’s aan bod.
* Fotografencollectief Momentum is een initiatief (of organisatie of onderdeel of afdeling) van VTB Fotoclub Wetteren vzw